Vertretungsplan für Montag, 20.11.2017                   Keine Förderung mit Frau Leopold!

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

5a

 

 

 

Schein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma

219

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7a

 

 

 

Lincke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ku

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7b

Ausfall

Merkel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8b

 

 

 

 

Baier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ch

224

 

 

 

 

 

 

 

9a

 

 

 

 

 

Ausfall

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9b

 

Warmuth

 

 

Wallisch

 

Ausfall

 

 

 

 

Ph

218

 

 

 

 

Ku

03

 

 

 

 

 

 

 

10a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkungen: 

Raumänderungen:  7a  2.Std.R: 223(Ph)     //  8b  4.Std.R:3 (D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertretungsplan für Dienstag, 14.11.2017         Keine Förderung bei Frau Leopold !!

 

1

2

3

4

              5

6

7

8

5a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5b

Ausfall

Altenburg

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma

223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a

 

Rittweger

 

 

 

 

 

 

 

 

En

301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7a

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7b

 

 

 

George

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eth

304

 

 

 

 

 

 

 

 

8a

 

 

Labitzke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRT

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9a

 

 

 

 

 

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10a

 

 

Zelezny

 

 

FREISTUNDE

 

 

 

 

 

 

Geo

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkungen: 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        


 

Vertretungsplan: Mittwoch, 15.11.2017      Keine Förderung bei Frau Leopold!

                                                                                                                                                            

 

1

2

3

4

              5

6

7

8

 

5a

Ausfall

Merkel

Schein

 

Staub

Staub

Ausfall

 

 

 

 

D

3

Ma

223

 

 

We

123

We

123

 

 

 

 

 

5b

 

 

Labitzke

Schein

Ausfall

Ausfall

Ausfall

 

 

 

 

 

 

We

123

Ma

218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a

 

 

Elster

 

 

 

Ausfall

 

 

 

 

 

 

Frz

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7a

Ausfall

Ausfall

 

 

 

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7b

 

 

Altenburg

 

Ausfall

Ausfall

 

 

 

 

 

 

Ma

223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a

 

 

 

Merkel

Labitzke

Ausfall

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

D

201

Sk

3

 

 

 

 

 

 

 

8b

Ausfall

 

 

Baier

Baier

 

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

Ch

224

Ch

224

 

 

 

 

 

 

 

9a

Ausfall

Baier

 

 

 

 

SpMä-Ausfall

SpMä-Ausfall

 

 

 

Ch

224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9b

 

Aufgaben/Fleck

 

 

 

Ausfall

SpMä-Ausfall

SpMä-Ausfall

 

 

 

Geo

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10a

 

 

Staub

 

 

 

Frz.-Ausfall

 

 

 

 

 

 

D

304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10b

 

 

 

 

Ausfall

Ausfall

Frz.-Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkungen:

Raumänderung:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertretungsplan für Donnerstag, 16.11.2017        Keine Förderung bei Frau Leopold

 

 

1

2

3

4

              5

6

7

8

 

5a

 

Merkel

Merkel

 

Staub

Staub

Staub

Ausfall

 

 

 

D

201

D

3

 

 

En

304

We

123

We

123

 

 

 

5b

Ausfall

 

Labitzke

Labitzke

 

Ausfall

Ausfall

 

 

 

 

 

 

We

123

We

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a

 

Labitzke

Elster

 

Merkel

Ausfall

Ausfall

 

 

 

 

We

123

D

1

 

 

D

201

 

 

 

 

 

 

 

7a

Ausfall

 

 

Warmuth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma

218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7b

 

 

 

Fleck

Ausfall

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma

308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a

 

George

 

 

 

Ausfall

 

 

 

 

 

En

301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8b

 

 

 

 

Ausfall

Ausfall

Sp-Ausfall

Sp-Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9a

 

 

 

Baier

 

 

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

Ch

224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9b

 

 

George

 

Ausfall

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

Eth

201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10a

 

 

 

 

Wallisch

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ku

3

 

 

 

 

 

 

 

10b

 

 

Baier

FREISTUNDE

 

 

Eth-Ausfall

 

 

 

 

 

 

Ch

224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raumänderung:

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Vertretungsplan für Freitag, 17.11.2017     

 

 

1

2

3

4

              5

6

7

8

 

5a

 

 

 

Schein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma

219

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5b

 

 

Rittweger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En

303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a

 

 

 

 

 

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a

George

 

 

NT-Schü Labitzke

 

 

 

 

 

En

301

 

 

 

 

WRT

223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8b

 

 

 

NT-Schü Labitzke

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRT

223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9a

Rittweger

Bläß

Warmuth

Baier

 

 

 

 

 

Bio

303

D

101

Ph

218

Ch

224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9b

Ausfall

Baier

 

Merkel

NT-Ausfall

NT-Ausfall

 

 

 

 

 

Ch

224

 

 

D

201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10a

 

Warmuth

 

Fleck

 

NT-Ausfall

 

 

 

 

 

NT

218

 

 

Ph

218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10b

 

Staub

 

 

Ausfall

Ausfall

 

 

 

 

 

D

304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkungen:  Ma- AG von Frau Warmuth und  Frau Altenburg  7.Std. - Ausfall

 

Wallisch

 

 

D

03